XSMN Chủ nhật - KQ xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần

Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 13 54 76
G.7 457 763 288
G.6 9318 4165 4291 3935 1396 7125 6681 5903 5635
G.5 6913 0693 3009
G.4 07283 21779 40507 01946 85879 37603 98097 99956 57666 53358 62180 26404 32642 64882 63319 13545 18602 23279 36074 18532 85516
G.3 52624 01314 29196 92012 34869 36045
G.2 69033 77166 21733
G.1 44087 46206 57750
G.ĐB 141209 ... 863129

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 12/07/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 07, 03
1 14, 13, 18, 13
2 24
3 33
4 46
5 57
6 65
7 79, 79
8 87, 83
9 97, 91

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 12/07/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 04
1 12
2 25
3 35
4 42
5 56, 58, 54
6 66, 66, 63
7 -
8 80, 82
9 96, 93, 96

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 12/07/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 09, 03
1 19, 16
2 29
3 33, 32, 35
4 45, 45
5 50
6 69
7 79, 74, 76
8 81, 88
9 -
Giải XS Đà Lạt XS Kiên Giang XS Tiền Giang
G.8 12 67 10
G.7 796 674 770
G.6 1160 7952 5889 5070 2249 6599 0351 3329 5881
G.5 1716 7571 4211
G.4 75502 59750 58597 01309 15774 08369 38870 12492 08139 79355 16103 90281 43448 05793 51242 68038 69853 90815 74134 13242 85671
G.3 55507 32189 29187 00508 77467 25113
G.2 49530 55576 54636
G.1 95386 86660 20673
G.ĐB 440610 ... 453209

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 05/07/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 02, 09
1 10, 16, 12
2 -
3 30
4 -
5 50, 52
6 69, 60
7 74, 70
8 86, 89, 89
9 97, 96

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 05/07/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 03
1 -
2 -
3 39
4 48, 49
5 55
6 60, 67
7 76, 71, 70, 74
8 87, 81
9 92, 93, 99

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 05/07/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 13, 15, 11, 10
2 29
3 36, 38, 34
4 42, 42
5 53, 51
6 67
7 73, 71, 70
8 81
9 -
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 89 97 30
G.7 574 923 932
G.6 1291 6137 1419 6976 5723 9629 0334 7106 3086
G.5 6569 5953 1525
G.4 98940 37072 19770 47675 64816 07521 85520 70373 05873 18891 47189 74780 34271 74786 33729 47478 88670 33230 45981 39269 83886
G.3 78441 21004 70273 86893 82686 39235
G.2 97890 74824 60653
G.1 46424 55280 68251
G.ĐB 347226 ... 878285

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 28/06/2020

Đầu Lô Tô
0 04
1 16, 19
2 26, 24, 21, 20
3 37
4 41, 40
5 -
6 69
7 72, 70, 75, 74
8 89
9 90, 91

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 28/06/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 24, 23, 29, 23
3 -
4 -
5 53
6 -
7 73, 73, 73, 71, 76
8 80, 89, 80, 86
9 93, 91, 97

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 28/06/2020

Đầu Lô Tô
0 06
1 -
2 29, 25
3 35, 30, 34, 32, 30
4 -
5 51, 53
6 69
7 78, 70
8 85, 86, 81, 86, 86
9 -
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 85 62 85
G.7 754 302 816
G.6 6627 7250 0133 4524 8170 0492 7202 4731 1088
G.5 4619 1824 7530
G.4 92562 42005 18486 13366 90034 62813 50298 74749 30298 34003 61455 51245 08463 27563 54565 91255 24216 96323 83902 50778 30914
G.3 12685 20900 68784 16255 11369 80439
G.2 14600 71046 87054
G.1 99976 30784 85130
G.ĐB 447212 455787 596663

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 21/06/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 00, 05
1 12, 13, 19
2 27
3 34, 33
4 -
5 50, 54
6 62, 66
7 76
8 85, 86, 85
9 98

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 21/06/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 02
1 -
2 24, 24
3 -
4 46, 49, 45
5 55, 55
6 63, 63, 62
7 70
8 87, 84, 84
9 98, 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 21/06/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 02
1 16, 14, 16
2 23
3 30, 39, 30, 31
4 -
5 54, 55
6 63, 69, 65
7 78
8 88, 85
9 -
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 13 27 82
G.7 677 985 977
G.6 4923 3019 7596 0722 5360 8508 9293 3193 7309
G.5 6628 8123 5299
G.4 25653 83380 45822 51380 64236 57175 97095 38124 37827 57810 15694 36769 97792 31180 81560 27173 90387 12087 22082 65768 41191
G.3 35218 20138 61996 08664 27898 62682
G.2 77367 64073 63651
G.1 66960 40069 54064
G.ĐB 734277 ... 320954

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 14/06/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 19, 13
2 22, 28, 23
3 38, 36
4 -
5 53
6 60, 67
7 77, 75, 77
8 80, 80
9 95, 96

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 14/06/2020

Đầu Lô Tô
0 08
1 10
2 24, 27, 23, 22, 27
3 -
4 -
5 -
6 69, 64, 69, 60
7 73
8 80, 85
9 96, 94, 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 14/06/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 -
2 -
3 -
4 -
5 54, 51
6 64, 60, 68
7 73, 77
8 82, 87, 87, 82, 82
9 98, 91, 99, 93, 93
Giải XS Đà Lạt XS Kiên Giang XS Tiền Giang
G.8 65 13 20
G.7 488 165 797
G.6 5603 6897 5474 0489 1778 3579 7443 0251 4009
G.5 4524 0020 8726
G.4 71801 69956 39901 56115 73679 50706 02223 35945 11602 18850 22630 28514 64837 27202 82459 50493 03949 03541 06916 13760 32349
G.3 19254 76867 53174 67128 53673 64516
G.2 35862 17639 22207
G.1 63329 60131 75056
G.ĐB 804194 ... 238471

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 07/06/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 01, 06, 03
1 15
2 29, 23, 24
3 -
4 -
5 54, 56
6 62, 67, 65
7 79, 74
8 88
9 94, 97

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 07/06/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 02
1 14, 13
2 28, 20
3 31, 39, 30, 37
4 45
5 50
6 65
7 74, 78, 79
8 89
9 -

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 07/06/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 09
1 16, 16
2 26, 20
3 -
4 49, 41, 49, 43
5 56, 59, 51
6 60
7 71, 73
8 -
9 93, 97
Giải XS Tiền Giang XS Kiên Giang XS Đà Lạt
G.8 17 27 11
G.7 109 742 909
G.6 6449 6275 4717 6160 8820 0819 6333 8769 5761
G.5 4441 0038 0231
G.4 49249 34571 94880 92359 91309 61714 63963 00359 94672 17392 65184 18179 24287 13418 31299 49334 21569 81620 09804 20025 96663
G.3 63989 99207 66956 96382 43613 89531
G.2 47002 10006 53520
G.1 53235 67270 50023
G.ĐB 627498 791765 138039

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 31/05/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 07, 09, 09
1 14, 17, 17
2 -
3 35
4 49, 41, 49
5 59
6 63
7 71, 75
8 89, 80
9 98

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 31/05/2020

Đầu Lô Tô
0 06
1 18, 19
2 20, 27
3 38
4 42
5 56, 59
6 65, 60
7 70, 72, 79
8 82, 84, 87
9 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 31/05/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 09
1 13, 11
2 23, 20, 20, 25
3 39, 31, 34, 31, 33
4 -
5 -
6 69, 63, 69, 61
7 -
8 -
9 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Chu nhat, SXMN Chu nhat, XSMN CN, KQXSMN Chu nhat, XSMN Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Nam Chủ nhật