Kết quả xổ số Mega 6/45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

25
26
33
39
41
43

Jackpot 1:

48.127.997.000 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 1 48.127.997.000
Giải Nhất 5 số 76 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1922 300.000
Giải Ba 3 số 26349 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

23
29
35
37
39
45

Jackpot 1:

44.200.260.000 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 44.200.260.000
Giải Nhất 5 số 37 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1581 300.000
Giải Ba 3 số 25412 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

09
13
21
24
34
35

Jackpot 1:

39.833.936.500 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 39.833.936.500
Giải Nhất 5 số 22 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1317 300.000
Giải Ba 3 số 21347 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

05
07
16
20
36
41

Jackpot 1:

35.660.319.500 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 35.660.319.500
Giải Nhất 5 số 34 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1519 300.000
Giải Ba 3 số 22779 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

04
08
10
15
26
31

Jackpot 1:

32.328.305.000 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 32.328.305.000
Giải Nhất 5 số 31 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1349 300.000
Giải Ba 3 số 22875 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

04
08
10
15
26
31

Jackpot 1:

32.328.305.000 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 32.328.305.000
Giải Nhất 5 số 31 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1349 300.000
Giải Ba 3 số 22875 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

06
09
10
13
24
27

Jackpot 1:

30.408.294.000 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 30.408.294.000
Giải Nhất 5 số 28 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1350 300.000
Giải Ba 3 số 21491 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

10
13
14
32
37
42

Jackpot 1:

28.638.819.500 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 28.638.819.500
Giải Nhất 5 số 21 10.000.000
Giải Nhì 4 số 876 300.000
Giải Ba 3 số 16787 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

05
14
30
36
38
42

Jackpot 1:

26.577.005.500 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 26.577.005.500
Giải Nhất 5 số 24 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1034 300.000
Giải Ba 3 số 18645 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
08
15
16
40
42

Jackpot 1:

24.608.526.000 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 24.608.526.000
Giải Nhất 5 số 27 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1238 300.000
Giải Ba 3 số 19034 30.000
1 2 3 9