Kết quả xổ số Mega 6/45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
04
14
22
24
40

Jackpot 1:

16.973.364.000 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 16.973.364.000
Giải Nhất 5 số 14 10.000.000
Giải Nhì 4 số 860 300.000
Giải Ba 3 số 14925 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

15
16
22
25
29
33

Jackpot 1:

15.234.059.500 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 15.234.059.500
Giải Nhất 5 số 5 10.000.000
Giải Nhì 4 số 793 300.000
Giải Ba 3 số 14863 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

02
03
12
32
35
44

Jackpot 1:

13.531.338.500 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 13.531.338.500
Giải Nhất 5 số 21 10.000.000
Giải Nhì 4 số 900 300.000
Giải Ba 3 số 15111 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
04
27
32
40
43

Jackpot 1:

72.397.323.000 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 1 72.397.323.000
Giải Nhất 5 số 34 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1655 300.000
Giải Ba 3 số 29161 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
04
27
32
40
43

Jackpot 1:

72.397.323.000 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 1 72.397.323.000
Giải Nhất 5 số 34 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1655 300.000
Giải Ba 3 số 29161 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

02
03
09
15
17
43

Jackpot 1:

65.752.184.000 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 65.752.184.000
Giải Nhất 5 số 28 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1806 300.000
Giải Ba 3 số 33272 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

07
09
16
20
30
32

Jackpot 1:

59.325.037.000 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 59.325.037.000
Giải Nhất 5 số 62 10.000.000
Giải Nhì 4 số 2023 300.000
Giải Ba 3 số 33642 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

08
10
12
14
17
31

Jackpot 1:

53.746.736.500 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 53.746.736.500
Giải Nhất 5 số 27 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1797 300.000
Giải Ba 3 số 29173 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

09
13
16
24
33
45

Jackpot 1:

48.556.175.000 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 48.556.175.000
Giải Nhất 5 số 45 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1623 300.000
Giải Ba 3 số 26077 30.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

02
17
23
27
37
42

Jackpot 1:

43.928.011.000 VNĐ

Giải Trùng Người trúng Giá trị (VNĐ)
Jackpot 1 6 số 0 43.928.011.000
Giải Nhất 5 số 33 10.000.000
Giải Nhì 4 số 1512 300.000
Giải Ba 3 số 24221 30.000
1 2 3 13