Kết quả xổ số Keno

Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
699
477
1Tr 1 Tỷ
G1
785
528
031
637
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
881
894
929
865
181
107
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
086
551
627
992
459
607
008
737
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
279
608
1Tr 1 Tỷ
G1
693
408
561
620
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
407
793
456
197
165
853
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
607
247
966
260
643
243
805
024
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
279
608
1Tr 1 Tỷ
G1
693
408
561
620
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
407
793
456
197
165
853
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
607
247
966
260
643
243
805
024
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
242
785
1Tr 1 Tỷ
G1
099
546
473
496
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
994
310
080
328
132
604
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
655
914
002
610
412
058
389
917
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
907
660
1Tr 1 Tỷ
G1
318
257
129
657
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
127
194
965
558
084
451
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
329
055
041
173
044
980
851
046
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
343
039
1Tr 1 Tỷ
G1
549
795
410
480
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
866
014
914
596
911
004
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
663
599
437
343
208
015
821
822
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
343
039
1Tr 1 Tỷ
G1
549
795
410
480
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
866
014
914
596
911
004
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
663
599
437
343
208
015
821
822
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
808
053
1Tr 1 Tỷ
G1
085
830
790
065
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
065
529
130
372
783
916
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
265
591
239
564
594
224
977
906
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
518
503
1Tr 1 Tỷ
G1
951
270
793
844
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
137
832
349
468
703
488
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
391
272
529
608
095
856
219
061
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
244
856
1Tr 1 Tỷ
G1
959
284
388
459
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
046
401
425
871
175
285
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
375
461
534
865
878
312
419
302
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
1 2 3 13