Kết quả xổ số Keno

Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
708
310
1Tr 1 Tỷ
G1
743
093
273
457
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
305
370
374
691
749
462
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
937
553
083
219
705
329
517
974
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
451
154
1Tr 1 Tỷ
G1
975
738
082
237
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
762
106
540
442
553
470
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
764
220
551
018
619
629
915
086
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
753
037
1Tr 1 Tỷ
G1
943
556
643
152
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
196
931
375
267
463
566
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
095
863
329
871
649
498
391
817
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
449
280
1Tr 1 Tỷ
G1
774
411
128
641
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
710
680
183
144
160
114
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
253
451
945
682
401
694
324
350
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
034
401
1Tr 1 Tỷ
G1
542
577
472
613
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
219
346
416
456
387
606
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
435
558
915
525
595
807
494
319
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
881
019
1Tr 1 Tỷ
G1
142
925
748
563
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
389
812
919
087
779
579
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
495
215
947
480
968
387
560
322
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
428
425
1Tr 1 Tỷ
G1
858
317
615
738
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
461
977
039
632
983
172
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
006
463
884
137
245
300
017
005
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
776
061
1Tr 1 Tỷ
G1
550
380
787
608
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
831
033
691
613
185
520
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
304
962
126
171
914
691
380
258
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
975
958
1Tr 1 Tỷ
G1
633
676
686
265
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
628
099
766
550
236
448
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
359
190
458
112
270
152
251
662
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
Giải Số Quay Thưởng Max 3D Max 3D+
ĐB
673
905
1Tr 1 Tỷ
G1
902
315
515
501
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
390
610
916
909
694
180
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
894
970
102
645
525
868
911
397
100K 5Tr Trùng 2 số
G4 (MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6 (MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
1 2 3 9