Kết quả xổ số Keno

Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
054
425
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
425
054
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
769
905
090
191
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
623
196
094
770
595
235
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
236
172
683
195
757
415
410
361
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
324
569
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
569
324
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
121
772
473
218
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
994
721
361
741
190
792
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
429
724
650
050
143
999
024
069
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
351
327
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
327
351
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
116
778
053
663
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
503
648
533
372
013
746
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
143
623
652
526
341
097
665
221
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
162
738
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
738
162
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
035
703
547
491
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
908
915
863
381
598
070
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
452
911
311
508
955
306
236
074
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
922
107
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
107
922
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
641
280
866
878
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
269
967
987
417
817
542
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
494
340
096
702
319
540
224
490
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
543
468
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
468
543
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
500
894
463
738
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
756
698
832
745
399
637
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
804
123
427
827
216
004
699
268
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
846
393
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
393
846
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
456
222
814
537
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
976
293
296
112
455
779
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
203
265
039
070
085
216
594
157
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
808
595
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
595
808
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
739
568
770
583
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
134
987
480
967
326
114
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
656
362
373
345
842
055
581
637
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
786
969
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
969
786
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
232
192
914
441
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
871
918
685
966
955
965
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
205
626
830
107
996
551
689
719
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
775
705
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
705
775
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
461
686
467
811
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
565
774
553
668
647
899
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
862
256
656
256
481
999
758
041
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
1 2 3 9