Kết quả xổ số Keno

Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
213
296
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
296
213
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
076
856
130
898
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
911
871
732
399
954
042
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
682
565
368
999
084
283
165
152
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
216
806
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
806
216
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
247
846
734
174
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
730
893
312
717
507
519
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
680
027
087
509
985
299
108
033
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
684
388
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
388
684
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
199
182
687
790
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
327
528
966
350
307
103
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
010
806
484
130
753
265
241
815
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
719
282
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
282
719
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
694
605
571
304
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
121
161
727
208
718
895
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
491
443
385
335
702
609
841
550
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
187
379
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
379
187
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
180
508
982
725
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
255
153
791
754
373
759
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
258
173
947
164
093
303
119
992
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
497
753
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
753
497
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
423
047
784
375
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
149
454
240
550
598
543
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
306
086
459
023
821
539
305
073
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
637
766
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
766
637
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
620
864
480
342
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
891
558
068
118
818
945
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
479
077
440
746
041
174
258
442
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
769
829
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
829
769
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
029
529
367
709
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
731
450
141
150
861
590
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
488
089
793
566
112
114
873
220
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
990
732
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
732
990
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
124
005
566
126
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
978
733
862
354
681
412
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
192
870
098
894
598
894
290
957
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
Giải Số Quay Thưởng Giải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
785
982
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
982
785
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
527
779
529
469
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
475
191
293
701
266
214
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
301
392
570
278
630
798
341
911
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K
1 2 3 13